TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

Trafiksikkerhedsrevision (TSR) er en systematisk og uafhængig metode til vurdering og optimering af et vejprojekts trafiksikkerhedsmæssige kvalitetsniveau.

For at undgå at nye vejanlæg allerede efter få år er så uheldsbelastede, at de kan udpeges som “sorte pletter”, anbefales en trafiksikkerhedsrevision af vejprojektet.

Trafiksikkerhedsrevisioner kan foretages i alle faser af et projekt, men hvis der er tale om større projekter, er det ofte en fordel at foretage en revision flere gange i et projekteringsforløb.

En pressemeddelelse fra Vejdirektoratet 16. august 2013 siger at trafiksikkerhedsrevision er et effektivt virkemiddel til at reducere antallet af uheld i Danmark:

“I evalueringen er 28 revisioner blevet undersøgt, og der blev fundet et samlet benefit-cost-forhold på 1,25 og en samlet uheldsbesparelse på 2,2 personskadeuheld pr. år.
Det svarer til en besparelse på ca. 10,8 mio. kr.
Revisorer, bygherrer og projekterende er generelt meget tilfredse. Den altdominerende holdning blandt bygherrer og projekterende er, at trafiksikkerhedsrevision forbedrer projekterne, og der er generelt stor tilfredshed med de revisioner, der bliver udført.”

Hertil kommer, at der også er penge at spare til ombygninger, hvis uhensigtsmæssigheder bliver fundet allerede i projektfasen.

Som certificeret trafiksikkerhedsrevisor siden 2011 kan Marianne Rask tilbyde at trafiksikkerhedsrevidere jeres vejprojekter.

 

TILGÆNGELIGHEDSREVISION

Tilgængelighedsrevision (TGR) er en systematisk og uafhængig metode til vurdering af, om et projekts færdselsarealer er udformet, så det også er tilgængeligt for færdselshandicappede (bl.a. blinde og kørestolsbrugere).

I 2016 blev Marianne Rask uddannet tilgængelighedsrevisor, men bruger kun uddannelsen til at kvalitetssikre andre tilgængelighedsrevisioner og overordnet vurdere tilgængelighedsmæssige problemstillinger.